Privacyverklaring en Algemene Voorwaarden

1: ALGEMENE INFORMATIE EN CONTRACTSVOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR VERSYP

 1. Mter Philippe Versyp is advocaat sinds 1987. Hij is ingeschreven aan de balies van Veurne en van Grenoble (Frankrijk). Verdere beschrijving van het kantoor met vermelding van de specialisaties en bijzondere vakkennis vindt u op de website www.versyp.be.
 2. Het KBO-nummer van het kantoor is 0873.922.785; het kantoor heeft de volgende vestigingsplaatsen:
 • Vestiging in België: Koninklijke Baan 30 – 8660 De Panne
 • Vestiging in Frankrijk: Résidence l’Auris, Avenue de l’Etendard 248 – A2 – 38750 l’Alpe d’Huez

De contactgegevens van het kantoor zijn: Tel: 058/41.56.41 – Fax: 058/41.37.21 – E-mail: info@versyp.be

 1. De advocaat verbindt er zich toe de door hem verleende opdracht nauwgezet en conform de geldende deontologische regels uit te voeren. Hij is belast met een middelenverbintenis.
 2. De advocaat staat de opdrachtgever bij en vertegenwoordigt hem in rechte voor de gehele procedure zonder van een specifiek mandaat blijk te moeten geven.
 3. De advocaat verbindt de opdrachtgever ertoe nauwgezet te overleggen nopens de procedure en hem stipt op de hoogte te houden van het dossier.
 4. Het mandaat kan te allen tijde worden beëindigd door de advocaat van zijn opdracht te ontslaan of bij mededeling door een andere raadsman dat hij de advocaat opvolgt. De cliënt dient geen opzeggingstermijn te respecteren en is geen vergoeding verschuldigd voor vroegtijdige opzegging.
 5. Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder, een notaris of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

 1. De advocaat is gerechtigd lopende de uitvoering van zijn mandaat voorschotten te vorderen aan de hand van provisienota’s. Het vorderen van voorschotten laat de mogelijkheid tot het opmaken van een tussentijdse- of eind ereloonstaat onverkort. De provisies worden niet geacht de geleverde prestaties de dekken.
 2. De kosten en erelonen worden aangerekend aan de bij de opmaak van de ereloonstaat gangbare tarieven, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst tussen partijen. Alle kosten en erelonen zijn onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde aan het tarief van 21 %. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke vermelding zijn alle eenheidstarieven en aangerekende bedragen exclusief BTW en dienen zij verhoogd te worden met 21 % BTW.
 3. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht. Alsdan zal een regularisatie plaatsvinden (in plus of in min) van de btw op de voorgeschoten kosten, conform het bepaalde in randnummer 93, lid 2, van de hierboven genoemde circulaire van 20 november 2013.
 4. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de advocaat aan de cliënt vragen om een provisie te storten in de zin van onderdeel 10 van de administratieve beslissing E.T. 125.682/3 d.d. 18 april 2014 van de Btw-administratie. Mits aan de vier daarin opgesomde voorwaarden is voldaan, zal op dergelijke provisie geen btw aangerekend worden tot zo lang en in de mate dat de provisie niet aangewend wordt door de advocaat om er zijn staat van ereloon en kosten geheel of gedeeltelijk mee te voldoen.
 5. Bij de aanvang van het mandaat zijn de volgende tarieven gangbaar:

€ 150,00 /uur excl BTW (€ 181,50 incl. BTW). Erelonen buiten kantoor: € 155/uur excl BTW (€ 187,55 incl BTW), vacaties € 95,00/uur excl BTW (€ 114,95 incl BTW). Erelonen voor procedures in Frankrijk: € 180,00/uur excl BTW (€ 217,80 incl BTW). Voor pleidooien ter zitting geldt een minimum van € 300,00 per pleitzitting excl BTW (€ 363,00 incl BTW). Kosten: briefwisseling: € 13,75/pagina excl BTW (€ 16,64 incl BTW); verplaatsingen € 1,25/km excl BTW (€ 1,52 incl BTW); kopieën € 0,55/blz excl BTW (€ 0,67 incl BTW); diverse prestaties secretariaat € 80,00 per uur excl BTW (€ 96,80 per uur incl BTW); forfait voor bureaukosten en dossierkosten elk € 100 per schijf excl BTW (€ 121,00 incl BTW).
De tarieven worden aangepast aan de evolutie van de kosten- en ereloontarieven zonder voorafgaande melding aan de cliënt.

 1. Bij invorderingen en buitengerechtelijke incasso kunnen de volgende tarieven gehanteerd worden bovenop de door de schuldenaar betaalde intresten en schadebeding: van 0 tot € 1.000,00 15 % + BTW, 1.001 tot € 5.000,00 12,5 % + BTW: van € 5.001 tot € 10.001: € 10 % + BTW, € 10.001 tot € 25.000,00: 7,5 % + BTW, € 25.000,00 tot 50.000,00: € 6 % + BTW, € 50.000,00 tot € 100.000,00: 5 % + BTW, meer dan € 100.000,00 : 2,5 % + BTW.
 2. Alle provisienota’s en ereloonnota’s zijn contant betaalbaar uiterlijk binnen de acht dagen. Bij niet tijdige betaling is een nalatigheidintrest verschuldigd gelijk aan 8 % per jaar, zonder dat aanmaning noodzakelijk weze. Daarenboven is bij niet tijdige betaling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het openstaande bedrag.
 3. Indien de cliënt de facturen periodiek afbetaalt is eveneens een intrest verschuldigd gelijk aan 8 % zonder dat zulks expliciet dient gemeld te worden, ook indien de afbetaling door ons expliciet of impliciet wordt aanvaard. De periodieke betaling zal telkens vooraf aangerekend worden op de op dat ogenblik verschuldigde intresten en in tweede instantie op de hoofdsom.
 4. De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

Het feit dat de advocaat openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde btw daarop te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan de advocaat voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan btw te voldoen.

De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derde

 1. De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van € 1.250.000,00 per schadegeval via de Orde van Vlaamse Balies, dit bij AMLIN EUROPE NV. De advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.    De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag van waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van € 1.250.000,00.

 1. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Veurne bevoegd, onverminderd het recht van de eisende partij om de zaak te brengen voor de rechtbank van de woonplaats van de verweerder.

 

2: Privacyverklaring

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

A. Advocaat Philippe Versyp respecteert uw privacy en wenst alle persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Advocaat Philippe Versyp persoonsgegevens over u verwerkt.

Hoewel de meeste informatie op de website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Dit is alleszins het geval wanneer u ons via e-mail contacteert.

Advocaat Philippe Versyp verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

B. Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elke informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de privacywet van 8 december 1992 noemt deze natuurlijke persoon de 'betrokkene'). Het kan gaan om de naam van deze persoon, een geboortedatum, een foto, een telefoonnummer (zelfs het telefoonnummer van op het werk), een code, een wachtwoord, een link met een bedrijf of andere personen, een e-mailadres, eigendomsgegevens, …

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke bewerking of elk geheel van bewerkingen van persoonsgegevens verstaan. Die bewerkingen zijn bijzonder gevarieerd en hebben onder meer betrekking op verzameling, bewaring, gebruik, wijziging, mededeling van deze gegevens.

C. Wie is Advocaat Philippe Versyp?

Advocaat Philippe Versyp is advocaat aan de balie van Veurne en aan de balie van Grenoble

Het hoofdkantoor is gelegen te 8660 De Panne, koninklijke Baan 30

D. Verantwoordelijke voor de verwerking

Advocaat Philippe Versyp is overeenkomstig de Privacywet van 8 december 1992 verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat zij de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepalen en dat zij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wettelijke vereisten (zie hieronder 'Waarvoor verzamelt en verwerkt ADVOCAAT PHILIPPE VERSYP uw persoonsgegevens?').

ARTIKEL 2: UW RECHTEN ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

A. Welke zijn uw rechten wanneer Advocaat Philippe Versyp uw persoonsgegevens verwerkt?

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt, beschikt u over de volgende rechten:

 • U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die worden verwerkt door Advocaat Philippe Versyp;
 • U kunt schriftelijk de verbetering eisen van foutieve gegevens die over u zouden worden verwerkt;
 • Wanneer uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden worden verwerkt, kunt u zich daartegen verzetten (zie Art. 2, C).

B. Hoe kan u deze rechten uitoefenen?

U kan Advocaat Philippe Versyp steeds aanspreken indien u uw rechten wil uitoefenen m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan op verschillende manieren:

 • Via een e-mail ter attentie van info@versyp.be;
 • Schriftelijk, gedateerde en ondertekend, ter attentie van Mter Philippe Versyp, Advocaat, Koninklijke Baan 30 – 8660 De Panne.

Advocaat Philippe Versyp vraagt dat indien u toegang wenst tot uw persoonsgegevens of indien u deze wenst te wijzigen, u zo duidelijk en specifiek mogelijk bent. Advocaat Philippe Versyp moet u uiteraard ook op correcte wijze kunnen identificeren. Op die manier is Advocaat Philippe Versyp er zeker van dat het niet iemand anders is die uw rechten uitoefent. U dient dus uw identiteit te bewijzen aan de hand van een kopie van uw identiteitskaart of een ander identiteitsbewijs.

U kan uiteraard de rechten uitoefenen voor de minderjarige van wie u (wettelijk) vertegenwoordiger bent.

U kan ook steeds terecht bij de Belgische privacycommissie indien u nadere informatie wenst of als u niet akkoord gaat met het standpunt ingenomen door Advocaat Philippe Versyp. U vindt alle nodige informatie hiervoor op de website van de Belgische privacycommissie: www.privacycommission.be.

C. U kan zich steeds kosteloos verzetten tegen direct marketing

Zoals vermeld kunt u uw recht op verzet tegen direct marketing kosteloos uitoefenen. Onder direct marketing wordt volgens de Privacy Commissie verstaan: "alle activiteiten die het mogelijk maken om goederen en diensten aan te bieden of andere boodschappen te verzenden aan een deel van de bevolking via de post, de telefoon of andere middelen, gericht op het informeren of het uitlokken van een reactie van de betrokkene alsmede enig daarmee verband houdende dienst."

Direct marketing viseert dus de situatie waarin Advocaat Philippe Versyp u zou contacteren om haar diensten aan te bieden of een andere boodschap te verzenden.

U kan zich hiertegen op verschillende manieren verzetten:

 • Via mail
 • Per brief, aan Mter Philippe Versyp, advocaat, Koninklijke Baan 30 – 8660 De Panne

Indien u zich heeft verzet tegen direct marketing, kan u die keuze later steeds aanpassen. Let op, Advocaat Philippe Versyp kan u zelfs in geval van verzet blijven contacteren voor andere doeleinden, zoals een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract.

D. U heeft het recht van inzage op uw persoonsgegevens

Zoals vermeld, beschikt u over het wettelijke recht op inzage en eventuele verbetering van de persoonsgegevens die over u worden verwerkt door Advocaat Philippe Versyp via de procedure zoals beschreven in artikel 2, B. Indien nodig kunt u ons ook vragen om de gegevens te verbeteren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

ARTIKEL 3: WAARVOOR VERZAMELT EN VERWERKT ADVOCAAT PHILIPPE VERSYP UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden en op basis van verschillende rechtvaardigingsgronden. Wij zullen per doeleinde alleen de relevante gegevens verwerken.

A. Voor het versturen van de nodig documenten in het kader van een procedure of een mandaat ontvangen door een cliënt.

Teneinde ons de mogelijkheid te bieden u een optimale dienstverlening te garanderen, dienen wij uw persoonsgegevens administratief en boekhoudkundig te kunnen verwerken.

B. Advocaat Philippe Versyp dient de wet na te leven

Wij zijn op basis van diverse wettelijke bepalingen verplicht om een aantal gegevens over u te verwerken o.a. in het kader van:

 • antiwitwaswetgeving;
 • boekhoudkundige verwerking;
 • het verstrekken van informatie aan derden die een rechtmatig belang hiertoe laten gelden, zoals rechtbanken, gerechtsdeurwaarders, overheidsinstanties, autonome overheidsbedrijven, confraters, de verplichting om rechtmatige vragen van de toezichthouders FSMA (www.fsma.be), de Nationale Bank van België (www.nbb.be) en De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl) te beantwoorden;
 • fiscale verplichtingen;
 • verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- of regelgeving.

D. Advocaat Philippe Versyp beschikt over een aantal legitieme belangen

Wij hebben een aantal legitieme belangen voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij zorgen wij ervoor dat erop dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt omwille van:

 • de uitoefening en de verdediging van de rechten van Advocaat Philippe Versyp, bijvoorbeeld bij geschillen,
 • gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten indien wij onze bedrijfsactiviteiten reorganiseren, overdraagt of onderbrengen in een associatie. Dit kan betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke onze bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.
 • informatie over de dienstverlening van Advocaat philippe Versyp. Advocaat Philippe Versyp kan u aldus informatie verschaffen over bepaalde door hem bekomen erkenningen, gevolgde opleidingenopleidingen, specialisaties, nieuwe wettelijke of reglementaire bepalingen, of door Advocaat Philippe Versyp aangeboden diensten ter kennis brengen.

ARTIKEL 4: ADVOCAAT PHILIPPE VERSYP VERKOOPT EXPLOITEERT PERSOONSGEGEVENS NIET COMMERCIEEL VIA DERDEN

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

ARTIKEL 5: UITWISSELING VAN GEGEVENS BINNEN HET KANTOOR VAN ADVOCAAT PHILIPPE VERSYP

A. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Advocaat Philippe Versyp

Wij kunnen uw (persoons)gegevens doorsturen naar een andere entiteit, een confrater die ons vervangt of bijstaat bij de uitvoering van de ons verleende opdrachten en mandaten, of deze gegevens verwerken als ze legitiem werden verzameld bij een andere entiteit of een confrater. Dit geldt voor zover er geen wettelijk beletsel is.

Advocaat Philippe Versyp kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de hierboven genoemde entiteiten, persoonsgegevens aan lokale autoriteiten moeten bezorgen, conform in het buitenland geldende wettelijke verplichtingen.

B. Advocaat Philippe Versyp garandeert een evenwaardige bescherming van uw persoonsgegevens door alle entiteiten van ons kantoor.

Advocaat Philippe Versyp ziet erop toe dat binnen zijn entiteiten de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.

C. Waarom worden gegevens uitgewisseld binnen ons kantoor?

De uitwisseling binnen ons kantoor kan gebeuren met het oog op:

- naleving van wettelijke vereisten, beoordeling voor het sluiten van een contract of uitvoering van een overeenkomst, de volgende legitieme doeleinden:

 - gecentraliseerd, gecoördineerd of efficiënt beheer van klanten en of ondersteuning daarvan;

 - studies, (risico-, marketing- en andere) modellen en statistieken maken;

 - de uitoefening en de verdediging van de rechten van Advocaat Philippe Versyp.

ARTIKEL 6: CORRECTHEID VAN DE OPGEGEVEN PERSOONSGEGEVENS

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Advocaat Philippe Versyp kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot zijn diensten ontzeggen.

ARTIKEL 7: PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN

Advocaat Philippe Versyp let erop dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders en voogden aan om actief betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen.

ARTIKEL 8: BEVEILIGING

Advocaat Philippe Versyp verbindt zich ertoe adequate maatregelen te nemen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

ARTIKEL 9: TOESTEMMING

Als u cliënt wordt of blijft bij Advocaat Philippe Versyp of als u persoonsgegevens doorgeeft aan Advocaat Philippe Versyp, dan wordt vermoed dat u instemt met de verwerkingen beschreven in deze privacyverklaring.

ARTIKEL 10: INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN SPECIFIEKE PERSOONSGEGEVENS

 • Familiale gegevens (identiteit van de echtgenoot of de partner, de mede-eigenaar …).
 • Eigendomsgegevens of gegevens m.b.t. uw vermogen
 • Professionele gegevens
 • Medische gegevens
 • Algemeen alle persoonsgebonden gegevens die nodig of nuttig zijn bij de behandeling van de zaken waarmee Advocaat Philippe Versyp belast wordt

ARTIKEL 11: GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

Als u deelneemt aan forums via verschillende sociale media als Facebook, Twitter enz. dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en).

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van data door Facebook of Twitter en over de rechten en mogelijkheden voor u om uw privacy te beschermen, is te vinden in de privacy-adviezen van de providers:

Advocaat Philippe Versyp is gebonden aan het privacy beleid van deze derden. Wij raden u daarom aan de betreffende privacyverklaring door te nemen over het gebruik van uw persoonsgegevens in deze sociale-mediaomgevingen.

Om te vermijden dat Facebook of Twitter uw bezoek aan onze website koppelt aan uw gebruikersaccount van deze providers, dient u zich af te melden voordat u de websites van www.versyp.be of www.advocaatfrankrijk.com bezoekt.