Tarieven

Goede adviezen en degelijke bijstand in gerechtelijke procedures vragen een correcte vergoeding.
Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde prestaties, zoals:

 • Het instuderen van het dossier.
 • Het bespreken van het dossier tijdens één of meerdere consultaties.
 • Het verrichten van juridisch opzoekingswerk.
 • Het bepalen van de te volgen strategie en te ondernemen procedurele stappen in overleg met de cliënt.
 • Het opmaken van juridisch gemotiveerde briefwisseling (redactie briefwisseling t.a.v. griffies, tegenpartijen, gerechtsdeurwaarders, enz.).
 • Het verlenen van uitgebreid schriftelijk advies, het opmaken van overeenkomsten.
 • Het bewerkstellingen van een minnelijke regeling.
 • Het opmaken van dagvaardingen, besluiten, verzoekschriften, memories.
 • Het opmaken van de stukkenbundel met inventaris.
 • Het pleiten van de zaak op de rechtbank.
 • Het bijwonen van expertises en formuleren opmerkingen op het voorverslag.
 • Het bijwonen van samenkomsten bij de notaris.
 • Het inzien van dossiers op de griffie.
 • Het voeren van onderhandelingen met de tegenpartij of haar raadsman.
 • Het bijhouden van de termijnen die moeten nageleefd worden.
 • Het uitvoeren van een vonnis in samenwerking met de gerechtsdeurwaarder.
 • Het bijhouden van de boekhoudkundige verrichtingen in het dossier.
 • Het informeren van de cliënt over het verloop van het dossier via briefwisseling en telefoongesprekken.
 • Het afsluiten van het dossier en het opmaken van de staat van onkosten en ereloon.

De advocaat brengt enerzijds kosten en anderzijds erelonen in rekening.
De kosten en erelonen worden aangerekend aan de bij de opmaak van de ereloonstaat gangbare tarieven vermeld in de algemene voorwaarden, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst tussen partijen.
Gerechtskosten omvatten de prestaties die de gerechtsdeurwaarders leveren en die bestaan uit het betekenen van dagvaardingen, vonnissen en arresten, het leggen van beslag, het overgaan tot openbare verkoop, en die de griffie levert zoals het nemen van kopijen van gerechtelijke dossiers en het inschrijven van de zaak op de rol waarvoor rolrecht moet betaald worden.
Belangrijk is echter dat deze kosten uiteindelijk door de verliezende partij moeten worden gedragen en zodoende bij het winnen van de rechtszaak aan de cliënt dienen te worden terugbetaald.
De rechtsplegingsvergoeding is een gerechtskost die door de verliezende partij aan de winnende partij dient betaald te worden. De bekomen rechtsplegingsvergoeding wordt in mindering gebracht van het te betalen ereloon.
Het weze opgemerkt dat advocaten sinds 01.01.2014 Btw-plichtig geworden zijn en dat dus 21% BTW verschuldigd is op de dossierkosten en erelonen.
Tot slot kunnen wij nog meedelen dat de beroepsaansprakelijkheid van de advocaat verzekerd is via de Orde van Vlaamse Balies, dit bij AMLIN EUROPE NV en tot een bedrag van 1.250.000 EUR per schadegeval. De aansprakelijkheid van ons kantoor is beperkt tot dit bedrag.